സ്ത്രീ സ്ട്രൈക്ക് ഫോഴ്സ്

എംഎംഎ, ഗുസ്തി, ബോക്‌സിംഗ് എന്നിവയിലെയും മറ്റും വനിതാ പോരാളികളുടെ പൂർണ്ണമായ കവറേജിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീമിയർ ഓൾ-വുമൺ വെർച്വൽ ഫൈറ്റ് ലീഗ്.

പുതിയ വാർത്ത കൂടുതൽ

array(11) { [0]=> int(6) [1]=> int(8) [2]=> int(8) [3]=> int(8) [4]=> int(8) [5]=> int(8) [6]=> int(8) [7]=> int(8) [8]=> int(8) [9]=> int(8) [10]=> int(8)}